DOKUMENTY DO POBRANIA DLA RODZICÓW:

OŚWIADCZENIE

KARTA ZGŁOSZENIA ŚWIETLICY

 

Regulamin świetlicy szkolnej

w

SZKOLE

 

 

 • § 1. Zasady ogólne.
 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców – na ich wniosek.
 2. Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego.
 3. Świetlica w swojej działalności programowej realizuje cele i zadania szkoły uwzględniając treści i działania wychowawczo-profilaktyczne, opiekuńcze przyjęte w planie pracy.
 4. Zajęcia świetlicowe organizowane są w godzinach pracy świetlicy i uwzględniają potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne.
 • § 2. Cele i zadania.

 

 1. Celem ogólnym zajęć świetlicowych jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.
 2. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

1)       stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku;

2)       dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie;

3)       rozwijanie zainteresowań i zamiłowań;

4)       propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu;

5)       organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dzieci;

6)       kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych;

7)       wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie;

8)       rozwijanie umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji  z rówieśnikami;

9)       pomoc w odkrywaniu mocnych stron przez dziecko;

10)   podnoszenie kultury życia codziennego;

11)   niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu prac domowych);

12)   rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi;

13)   współpracę z nauczycielami wychowawcami, rodzicami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, a także z pedagogiem / psychologiem szkolnym celem zdiagnozowania potrzeb i możliwości uczniów oraz rozwiązywania napotkanych problemów wychowawczych.

 1. Do zadań świetlicy należy:

1)       wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły;

2)       stworzenie uczniom możliwości odrabiania pracy domowej;

3)       upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny;

4)       przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym;

5)       rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów;

6)       wyrabianie u uczniów samodzielności;

7)       stwarzanie wśród uczestników nawyków do uczestnictwa w kulturze,

8)       przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji.

 1. Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formach:

1)       zajęć specjalistycznych;

2)       zajęć według indywidualnych zainteresowań uczniów;

3)       zajęć utrwalających wiedzę;

4)       gier i zabaw rozwijających;

5)       zajęć sportowych.

 1. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i miesięcznego/tygodniowego rozkładu zajęć zatwierdzonego przez Dyrektora SZKOŁY (zwanego dalej Dyrektorem szkoły).
 • § 3. Organizacja.
 1. Dni i godziny pracy świetlicy ustala Dyrektor szkoły na dany rok szkolny w zależności od potrzeb środowiska i możliwości finansowych szkoły.
 2. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba wychowanków
  w grupie nie może przekraczać 25 osób.
 3. Nauczyciele otaczają opieką dzieci przebywające na terenie szkoły przed rozpoczęciem lekcji oraz po ich zakończeniu – dzieci zapisane do świetlicy.
 4. Opieką wychowawcy świetlicy objęci są również uczniowie:

1)       skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne,

2)       nie korzystający z wyjazdów na wycieczki klasowe.

 1. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie z klas I – IV, dzieci rodziców pracujących.
 2. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka na Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej, składanej u wychowawcy świetlicy w terminie do dnia 2 września 2020.
 3. Uczeń zakwalifikowany do świetlicy, który bez usprawiedliwienia nie uczęszcza do świetlicy przez okres jednego miesiąca zostaje skreślony z listy uczestników świetlicy.
 4. Uczniowie przebywający w świetlicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu.
 5. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje Dyrektor p. Agnieszką Babiarz
 • § 4. Zasady funkcjonowania.
 1. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z miesięcznym/tygodniowym rozkładem zajęć zatwierdzonym przez Dyrektora szkoły
 2. Nadzór nad świetlicą sprawuje Dyrektor p. Agnieszka Babiarz
 3. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po zajęciach lekcyjnych.
 4. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP przez nauczycieli świetlicy w pierwszym tygodniu roku szkolnego lub w pierwszym tygodniu korzystania ze świetlicy szkolnej.
 5. W świetlicy obowiązuje zakaz korzystania ze wszelkich urządzeń elektronicznych przyniesionych z domu przez uczniów.
 6. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej muszą być przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez rodziców (prawnych opiekunów) lub inne osoby upoważnione przez rodziców w Karcie wyjść ucznia ze szkoły złożonej w sekretariacie szkoły/u wychowawcy świetlicy. Możliwe jest także przekazanie jednorazowego upoważnienia poprzez e-mail, e-dziennik.
 7. Zezwala się na samodzielny powrót ucznia do domu zgodnie z oświadczeniem złożonym przez rodziców (prawnych opiekunów) w Karcie wyjść ucznia ze szkoły.
 8. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie.
 9. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.
 10. Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci do czasu określającego na karcie zgłoszenia do świetlicy .
 11. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły, w czasie, kiedy powinno przebywać w świetlicy.
 12. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na terenie szkoły przed otwarciem lub po godzinach pracy świetlicy oraz po przejęciu opieki nad dzieckiem przez opiekuna prawnego lub osobę upoważnioną do odbioru dziecka.
 13. Dzieci objęte opieką świetlicy szkolnej nie mogą być zwalniane w celu wychodzenia poza teren szkoły.
 14. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się, wyjściu ze świetlicy.
 • § 5. Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy.
 1. Do zadań nauczycieli-wychowawców świetlicy należy:

1)       organizowanie wychowankom pomocy w nauce;

2)       przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych;

3)       organizowanie gier i zabaw ruchowych;

4)       organizowanie wycieczek i spacerów;

5)       rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków;

6)       realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego zgodnie z programem realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;

7)       kształtowanie nawyków higieny i czystości;

8)       rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności;

9)       tworzenie warunków do odrabiania lekcji;

10)   współpraca z rodzicami, wychowawcami;

11)   prowadzenie dokumentacji świetlicy w tym dziennika zajęć w świetlicy i odnotowywanie w dzienniku zajęć w świetlicy/dzienniku elektronicznym / zeszycie obecności uczniów obecności dzieci na zajęciach świetlicowych.

 

 • § 6. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej.
 1. Wychowanek ma prawo do:

1)       bezpiecznego pobytu na świetlicy

2)       właściwie zorganizowanej opieki;

3)       życzliwego traktowania;

4)       swobodnego wyrażania myśli i przekonań;

5)       opieki wychowawczej;

6)       poszanowania godności osobistej;

7)       ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną;

8)       rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień;

9)       korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy;

10)   uzyskania pomocy podczas odrabiania prac domowych

 1. Wychowanek jest zobowiązany do:

1)       przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy;

2)       przestrzegania zasad współżycia w grupie;

3)       współpracy w procesie wychowania;

4)       pomagania słabszym;

5)       dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy;

6)       ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie;

7)       informowania każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy;

8)       zgłaszania wszelkich wypadków oraz swojego złego samopoczucia.

 1. Nagrody:

Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie Regulaminu, kulturę osobistą itp. w postaci:

1)       pochwały ustnej;

2)       pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy;

3)       nagrody rzeczowej;

4)       dyplomu.

 1. Kary:

Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:

1)       upomnienie ustne;

2)       ostrzeżenie w obecności grupy;

3)       pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu;

4)       wnioskowanie o obniżenie oceny ze sprawowania;

5)       skreślenie z listy wychowanków świetlicy;

6)       rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy będą obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

 

 • § 7. Współpraca z rodzicami.
 1. Współpraca z rodzicami uczniów uczęszczających do świetlicy odbywa się:

1)       poprzez korespondencję z rodzicami – pisemne informacje;

2)       rozmowy telefoniczne;

3)       dziennik elektroniczny

 1. Szkoła prowadzi badania oczekiwań rodziców w zakresie form spędzania przez ucznia czasu w świetlicy szkolnej (czas pracy, prowadzenie zajęć, tematyka zajęć) poprzez anonimowe badania ankietowe skierowane do rodziców (prawnych opiekunów) oraz uczniów.
 • § 8. Dokumentacja świetlicy.

 

 1. W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:

1)       kwestionariusze zgłoszeń o przyjęciu dziecka do świetlicy z aktualnymi danymi w celu komunikowania się w razie konieczności z rodziną dziecka;

2)       Regulamin Świetlicy Szkolnej;

3)       tygodniowy/miesięczny rozkład zajęć;

4)       dzienniki zajęć w świetlicy/dziennik zajęć e-świetlica;

5)       zeszyt obecności uczniów;

6)       analiza pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy.

 • § 9. Zapewnianie bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19.
 1. W szkole obowiązują Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii w związku z wystąpieniem COVID-19.
 2. Pracownicy świetlicy wietrzą sale, w których odbywają się zajęcia świetlicowe przed przyjściem dzieci na zajęcia, a także co godzinę i w miarę potrzeb.
 3. Jeśli jest taka możliwość, zajęcia świetlicowe uczniom można organizować na terenie szkoły na świeżym powietrzu.
 4. Sale, w których odbywają się w zajęcia świetlicowe wyposażone są w środki dezynfekcji rąk. Nauczyciele zobowiązani są poinstruować uczniów o konieczności dezynfekcji rąk po przyjściu ze świeżego powietrza. Uczniowie dezynfekują ręce pod nadzorem nauczyciela świetlicy.
 5. Sprzęty, zabawki, pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane były podczas pobytu uczniów w świetlicy są dezynfekowane przez wyznaczone osoby zgodnie z Procedurą mycia zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu.
 6. Nauczyciele świetlicy w miarę możliwości pilnują, aby uczniowie unikali gromadzenia się.
 7. Nauczyciel świetlicy w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia wskazujących na infekcję dróg oddechowych zobowiązany jest postępować zgodnie z Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19.
 8. W okresie epidemii główna drogą kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów jest: telefon, e-mail, e-dziennik.
 9. Osoba odbierająca ucznia ze świetlicy nie może wchodzić do pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia świetlicowe. Uczeń odbierany jest zgodnie z Procedurą przyprowadzania i odbierania ucznia ze szkoły.

 

 

Samodzielne wyjścia uczniów ze szkoły

 1. Podstawą samodzielnego opuszczenia szkoły przez ucznia jest wypełniona przez rodziców (prawnych opiekunów) Karta wyjść ucznia ze szkoły, którą rodzic (prawny opiekun) może uzupełniać w ciągu roku szkolnego o dodatkowe informacje lub wprowadzić zmiany.
 2. W pojedynczych sytuacjach, gdy dziecko musi wyjść wcześniej ze szkoły niż zostało to zapisane w Karcie wyjść ucznia ze szkoły w (wizyta u lekarza, niespodziewany wyjazd, itp.) uczeń przedstawia nauczycielowi wychowawcy/nauczycielowi pisemną informację od rodzica (prawnego opiekuna). Nauczyciel wychowawca/nauczyciel podpisuje ją i odnotowuje ten fakt w księdze wyjść w sekretariacie szkoły. Dziecko wychodząc ze szkoły zostawia tę informację pracownikowi ochrony/dozorcy/woźnej.
 3. Informację o wcześniejszym samodzielnym wyjściu dziecka ze szkoły rodzice (prawni opiekunowie) mogą także pozostawić w sekretariacie.
 4. Tylko pisemna informacje rodzica (opiekuna prawnego) jest podstawą do samodzielnego opuszczenia szkoły przez dziecko.
 5. Uczniowie nie mogą opuszczać szkoły i wracać do niej w czasie nieoznaczonym przez rodzica (opiekuna prawnego) w Karcie wyjść ucznia ze szkoły bez wiedzy rodzica (opiekuna prawnego) oraz wychowawcy nauczyciela/nauczyciela.

 

 

 

 

Dziennik elektroniczny

KONTAKT

KONTAKT:

Brzóza Stadnicka 425

37-110 Żołynia

tel./fax: (17) 224-80-23

e-mail szkoły: 

spbrzozastadnicka@wp.pl